Srdečně vítejte!

Tato stránka je věnována genealogickému bádání v oblasti bývalého vrchlabského panství Morzinů v Krkonoších v Čechách a okrajově také dalším krkonošským panstvím. Najdete zde prameny i materiály pro badatelské účely.

V rámci mnohaletého výzkumu života našich předků jsme dospěli do bodu, kdy se domníváme, že některé výsledky naší práce by mohly být užitečné i ostatním regionálním badatelům a genealogům. Po delší úvaze jsme se proto rozhodli vytvořit tuto stránku. Nejsme profesionální historici ani genealogové, genealogický výzkum Krkonoš a Podkrkonoší je pouze naším koníčkem.

Díky kvalitní práci mnoha současných i starších historiků, jejichž práce si velmi vážíme, máme aktuálně velmi dobrý přehled o historii a osídlení nejvyššího pohoří v Čechách přibližně od 16. století. Spíše než obecným dějinám Krkonoš se zde proto chceme věnovat životu obyčejných lidí a archivním pramenům, ze kterých se o jejich životě můžeme mnohé dozvědět. Všechna jména někdejších obyvatel zde uvádíme s úctou a pokorou, a to výhradně za účelem prohloubení poznání života v regionu našich předků.

Vítáme jakékoliv připomínky k této stránce i naší práci, prosím kontaktujte nás.


Stránka je nyní ve výstavbě!

Herzlich willkommen!

Diese Seite ist der genealogischen Forschung auf dem Gebiet der ehemaligen Herrschaft von Morzin in Hohenelbe / Riesengebirge in Böhmen gewidmet, am Rande auch auf andere Riesengebirgsherrschaften, und enthält neben Quellen auch Materialien zu Forschungszwecken. 

Im Rahmen langjähriger Forschungen zum Leben unserer Vorfahren sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir glauben, dass einige der Ergebnisse unserer Arbeit für andere regionale Forscher und Ahnenforscher von Nutzen sein könnten. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns daher entschieden, diese Seite zu erstellen. Wir sind keine professionellen Historiker oder Genealogen, die genealogische Erforschung des Riesengebirges und sein Vorland ist nur unser Hobby.

Dank der hochwertigen Arbeit vieler aktueller und älterer Historiker, deren Arbeit wir sehr schätzen, verfügen wir derzeit über einen sehr guten Überblick über die Geschichte und Besiedlung des höchsten Gebirges Böhmens, zurückblickend bis zum 16. Jahrhundert. Anstelle der allgemeinen Geschichte des Riesengebirges möchten wir uns daher hier auf das Leben der einfachen Menschen und Archivquellen konzentrieren, aus denen wir viel über ihr Leben lernen können. Alle Namen der ehemaligen Bewohner präsentieren wir hier mit Respekt und Demut, ausschließlich zum Zweck der Vertiefung des Wissens über das Leben in der Region unserer Vorfahren.

Wir freuen uns über Kommentare zu dieser Seite und unserer Arbeit, bitte kontaktieren Sie uns


Die Website ist jetzt im Aufbau!